شرح وظایف مسئول انبار
الف. برنامه ریزی و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودی هر یک از اقلام کالاهای مورد نیاز سازمان در حد مطلوب خود
ب. همکاری و مساعدت در خرید و تامین و تهیه کالاها و کنترل و دریافت کالاهای خریداری شده
ج.نگهداری کالا در انبار به نحو صحیح و تسریع در امر تحویل با رعایت مقررات و دستورالعمل های سازمان
مشاهده عینی کالا و ثبت دقیق صرفا براساس مشاهده عینی نه براساس فاکتور ارائه شده
صدور قبض انبار یا برگ رسید جنس به انبار پس از تحویل گرفتن کالا
صدور حواله انبار هنگام تحویل دادن کالا
صدور فرمهای مرجوعی ، برگشت از خرید و سایر فرمهای مشابه
صدور برگ درخواست خرید کالا در صورت لزوم
ثبت مشخصات و تعداد اجناس وارده و صادر در نرم افزار نظام نوین مالی
طبقه بندی ، تنظیم ، و کدگذاری کالا
همکاری با حسابداری انبار
ارائه گزارشات لازم به مقامات ذیربط و سایر موارد مرتبط
دریافت سفارش کالا و خدمات مورد نیاز سازمان از واحدهای گوناگون و بررسی و رسیدگی به آنها
درخواست خرید کالاها به واحد سفارشات خارجی یا تدارکات داخلی ،در صورت عدم موجودی کافی
مراقبت و نگهداری کالاها از عواملی ماننده سرقت ،صدمه،ضایعه و حادثه ،از طریق طبقه بندی ،قفسه بندی چیدن و جای دادن صحیح آنها
پیش بینی برنامه ریزی و کنترل مواد و انبار گردانی متناسب با نوع شرکت و مواد
  و کالاها
تحویل گرفتن اقلام دریافتی و ثبت و ضبط آنها در دفاتر و کارتهای مربوط
صدور اقلام مورد نیاز به واحدهای گوناگون مطابق با درخواست های و سفارشات کتبی و ثبت آنها در دفاتر و کارتهای مربوطه
16.تهیه گزارشات لازم در مورد ضایعات ،موجود و نظرات اصلاحی

آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
www.qums.ac.ir
آدرس سایت بیمارستان کوثر قزوین
www.hoskosar.qums.ac.ir