محتوای صفحه داخلی
پروژه زیرسازی ، نصب و راه اندازی آسانسور بخش نوزادان و NICUساخت اتاق ویزیت پزشک اطفال،اتاق استراحت پرسنل،جدا سازی سرویس بهداشتی پرسنل و بیمار

زیباسازی فضای داخلی بخش ها

دوجداره کردن پنجره های درمانگاه وبخش نوزادان

ساخت پارکینگ آمبولانس های مرکز و اتاق جدید دستگاه اکسیژن ساز


خط کشی  جهت راهنمایی مسیر برای مراجعین و نصب تابلوی راهنمای جدید