اخبار
اجرای مانور دورمیزی تاب آوری قطع برق  در مرکز آموزشی درمانی کوثر
با توجه به عملیاتی شدن مانور قطع برق در روز 28 تیر ماه در مرکز آموزشی درمانی کوثر ،برای مشخص نمودن خط مشی و تعیین تکلیف مسئولین بخش ها و واحدها و اعلام دستورالعمل های خاص این روز جلسه مدیریت خطر و مانور دورمیزی تاب آوری قطع برق  در تاریخ 24 تیر ماه  در دفتر مدیریت مرکز آموزشی و درمانی کوثر برگزار گردید.
فاطمه میرباقری کارشنای بهداشت حرفه ای و  دبیر کمته مدیریت خطر  ضمن  بیان اهمیت موضوع و چالش ها و مسایل مرتبط با مانور اعلام کرد برای اجرای این طرح روز یکشنبه 25 تیر ماه ، نیز این مانور به صورت داخلی و برای ساعت محدودتر از 11-13 اجرا شد .تا نقاط قوت و ضعف مرکز مشخص و مدیریت گردد.  خوشبختانه این مانور با موفقیت و همکاری بسیار خوب پرسنل صورت پذیرفت.
در جلسه روز گذشته سعید عمویی مدیر ، محبوبه گرشاسبی  مترون و رضاکشاورز نماینده شرکت تلاشگران البرز ضمن بیان  اهمیت موضوع جلسه  و برگزاری مانور  در خصوص نحوه کار و تصویب قوانین خاص برای  آن روز مطالبی راعنوان نمودند. اهمیت صرفه جویی در روز مانور و عواقب عدم رعایت آن مورد بحث و تبادل نظر بین شرکت کنندگان در جلسه قرار گرفت .قوانینی مصوب شد و مقررگردید تمامی مسئول برای روز مانور در تاریخ 28/ 04/96  محدوده ی ساعتی 8 صبح به مدت 24 ساعت آمادگی لازم را به عمل اورند .