محتوای صفحه داخلی
آزمایشگاه دارای بخش های مختلف به شرح ذیل می باشد:
پذیرش
هماتولوژی و انعقاد
میکروب شناسی
بیوشیمی خون
انگل شناسی
نمونه گیری
کنترل کیفی
آنالیز ادرار
سرولوژی
پاتولوژی
هورمون
جوابدهی
توضیحات بیشتر :                                                        
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
www.qums.ac.ir
آدرس سایت بیمارستان کوثر قزوین
www.hoskosar.qums.ac.ir